چرا علیرضا شیشه گر ؟

چرا علیرضا شیشه گر ؟

  • خانه
  • چرا علیرضا شیشه گر ؟
  • در پی سالها فعالیت صادقانه در جهت احقاق حقوق افراد نهاد ها و مراکز مختلف توانسته ایم عملکردی شایسته و تحسین برانگیز از خود به جای بگذاریم . اینجانب در کنار فعالیت حرفه ای خود مسائل اخلاقی و انصاف در مراودات اجتماعی را سر لوحه خود قرار داده ام و سعی در این امر مینمایم.