بخش۲ چه رویه هایی در اعتراض ثالث اجرایی متصور است؟

بخش۲ چه رویه هایی در اعتراض ثالث اجرایی متصور است؟

 • خانه
 • پادکست
 • بخش۲ چه رویه هایی در اعتراض ثالث اجرایی متصور است؟
 • بخش۲ چه رویه هایی در اعتراض ثالث اجرایی متصور است؟

  Share
  202 بازدید
   


  قانون اجرای احکام مدنی ایران موادی از آن قانون را جهت بررسی اعتراض ثالث اجرایی اختصاص داده است .

  چه بسیار است که احکام دادگاه ها در موقع اجرا با حقوق مالی اشخاص ثالث در تعارض قرار میگیرد.

  در این گفتار به بررسی انواع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی همچون اعتراض ثالث اجرایی به دستور فروش مال مشاع و نحوه اعتراض شخص ثالث پرداخته ایم .

  مسلما استفاده از تجربیات یک وکیل حقوقی خوب در اصفهان در این خصوص برای پرونده شما بسیار راهگشا خواهد بود.