شرح ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران

شرح ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران

 • خانه
 • ویدئو
 • شرح ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران
 • شرح ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران

  Share
  1893 بازدید


  در ماده ۱۱ قانون مسولیت مدنی چنین ذکر شده است که:


  کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ،ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت  جبران خسارت  بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.

  ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

   ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مربوط به مسئولیت دولت و کارمندانش میباشد. حکم ماده ویژه کارمندان است ،یعنی کسانی که رابطه حقوقی آنان با دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مانند قضات و دانشگاهیان و ارتشیان است وگرنه در صورتی که دولت کارفرما باشد دولت و کارگران مشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی خواهند بود.