بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول بخش دوم

بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول بخش دوم

 • خانه
 • پادکست
 • بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول بخش دوم
 • بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول بخش دوم

  Share
  1483 بازدید

    

  بخش نخست و نوشتاری این فایل صوتی را در این قسمت بررسی بزه جعل قسمت اول مشاهده کنید 

  برای جعل تعاریف مختلف در کتب لغت ذکر شده (بر گردانیدن تقلب کردن قراردادن آفریدن و وضع کردن )که با تامل در سایر معانی که در کتب اهل لغت آمده است هر چند واژه جعل معانی متفاوتی دارد ولی با ذکر واژه جعل چه در بین عوام و چه در بین خواص و حقوقدانان اولین مفهومی که به ذهن انسان متبادر می‌شود معنای منفی آن است نه معنای مثبت آن و نکته مهم دیگر اینکه معنای اصطلاحی جعل تقریباً از معنای لغوی آن دور نیفتاده در این گفتار به ذکر چند تعریف حقوقی از جرم جعل میپردازیم.

                                                    (( مقالات تخصصی حقوقی را در سایت وکیل کیفری اصفهان و معروف ترین وکیل اصفهان بخوانید ))

   

  حقوقدانان کیفری در تعریف جعل بیان داشته جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری با علم بر قابلیت اضرار به غیر.

   ویژگیهای این تعریف عبارتند از:

  ۱. جرمی است که اطلاع بر قابلیت اضرار به غیر باید در ترکیب آن وجود داشته باشد و استفاده از واژه قصد مبین همین واقعیت است.

  ۲. جرمی با فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمی شود استفاده واژه‌هایی نظیر ساختن یا تغییر دادند قرینه لفظی بر این ادعا می باشد.

  ۳. عنصر مادی جرم را منحصر در ساختن و تغییر دادن دانسته اند.

  ۴. موضوع جرم جعل را نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون می‌دانند.

  ۵. تقلب را شرط تحقق جرم جعل میدانند ،استفاده از تعبیر جا زدن آنها به عنوان اصل مفید این برداشت می باشد.مثلا در جعل اسکناس 

  ۶. این حقوقدان در جرم جعل ضرر بالفعل را شرط نمی داند بلکه ضرر بالقوه را کافی دانسته که مرتکب باید به این امر آگاهی داشته باشد.

  ۷. در این تعریف ظاهراً منتفع شدن خود مرتکب ضرورت دارد این ویژگی هم از تعبیر برای استفاده خود به دست می آید.


  مدرسه حقوق : تلخیصی از مقاله جناب آقای مهران سهرابی اسمرود