نمونه آرا دادگاهها

نمونه آرا دادگاهها

 • خانه
 • گواهیها ، آراء
 • نمونه آرا دادگاهها
 •  نمونه رأی دادگاه در خصوص تبرئه موکل در قسمت جنبه عمومی جرم در بزه ضرب و جرح

   رای ۱ شعبه ۱۰۵ کیفری دو رای ۲ شعبه ۱۰۵ کیفری دو
   رأی شعبه ۱۲۰ کیفری قبل از واخواهی  رأی شعبه ۱۲۰ کیفری بعد از واخواهی
  نمونه رأی دادگاه قبل و بعد از واخواهی تبدیل ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دیه به حکم تبرئه موکل