نمونه آرا دادگاهها

نمونه آرا دادگاهها

 • خانه
 • گواهیها ، آراء
 • نمونه آرا دادگاهها
 •  نمونه رأی دادگاه در خصوص تبرئه موکل در قسمت جنبه عمومی جرم در بزه ضرب و جرح

   رای ۱ شعبه ۱۰۵ کیفری دو رای ۲ شعبه ۱۰۵ کیفری دو
   رأی شعبه ۱۲۰ کیفری قبل از واخواهی  رأی شعبه ۱۲۰ کیفری بعد از واخواهی

  نمونه رأی دادگاه قبل و بعد از واخواهی تبدیل ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دیه به حکم تبرئه موکل 


  رای در پرونده های حقوقی 

  نمونه رای دادگاه حقوقی در خصوص رد تقاضای اعسار خواهان و به نفع موکل من که خوانده دعوی اعسار بود 

  دادنامه رد اعسار  نمونه دادنامه