ویدئو

ویدئو

قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

عدم لزوم پرداخت نفقه در عقد موقت

تدلیس در نکاح و تخلف از شرط صفت در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

صلاحیت دادگاه انقلاب

صلاحیت محاکم کیفری یک

صلاحیت جرایم منافی عفت

بررسی ماده ۲۳۴ قانون مدنی انواع شروط ضمن قرارداد

بررسی ماده ۱۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری ایران

بررسی ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی استرداد هدایا نامزدی

شرح ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ایران

بررسی ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی در باب مهریه

معرفی وکیل علیرضا شیشه گر