پادکست

پادکست

چک الکترونیکی و جایگاه آن در قوانین ایران بخش دوم

حق زارعانه در حقوق ایران (حق کرد یا حق ریشه )

درخواست فرزند خواندگی از طرف زنان مجرد

حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم

حمایت کیفری از شهود و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بخش اول

بررسی بزه جعل و استفاده از سند مجعول بخش دوم

روش اجرای احکام خارجي در ایران بخش سوم

روش اجرای احکام خارجی در ایران بخش دوم

روش اجرای احکام خارجی در ایران بخش اول

نکاتی در باب حق حضانت و ملاقات با طفل

۱۰نکته کاربردی در باب دعوی بر میت

ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در پرونده های قاچاق کالا بخش اول

بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش سوم

بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش دوم

بررسی حقوقی ترمیم پرده بکارت بخش اول

ارزیابی ادله اثبات دعوی

رویه عملی محاکم در خصوص مجرمین دارای اختلال روانی بخش دوم

رویه عملی محاکم در خصوص مجرمین دارای اختلال روانی بخش اول

حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری بخش دوم

حمایت کیفری از کودکان در برابر هرزه نگاری بخش اول

روشهای نوین مزاحمت

اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش دوم

اجرای موقت حکم ورشکستگی در قانون و رویه قضایی بخش اول

مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش دوم

مسوولیت مدنی دولت در حقوق ایران بخش اول

جرم تجهیزات دریافت از ماهواره بخش دوم

جرم تجهیزات دریافت از ماهواره بخش اول

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟بخش دوم

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟قسمت اول

بازشناسی تحصیل دلیل از تامین دلیل در رویه قضایی بخش دوم

بازشناسی تحصیل دلیل از تامین دلیل در رویه قضایی بخش اول

حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه

نقد رای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

مهمترین نکات کاربردی در داوری

مهلت های رجوع دارنده چک به ضامن

مالی یا غیرمالی بودن ابطال رای داور

قواعد فقهی و حقوقی در آرا دادگاهها مبحث اباحه

شرط داوری و یک رای در این باب

ژنو ساید تعریف یا تحریف

بررسی مسولیت تضامنی ماده ۱۹ قانون صدور چک

پابند الکترونیک آزادی تحت نظارت الکترونیکی